РАЗДЕЛ 1. Организатор на Играта

1.1. Организатор на Facebook играта “Коя пица е Маргарита?” е фирма М СТЕЙШЪН ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна.

1.2. Целта на тези общи правила, е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Facebook игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2. Период на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на ресторант Dolce Amaro сред Facebook аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 15 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. включително.

РАЗДЕЛ 3. Териториален обхват на Играта

3.1. Играта се организира и провежда във Facebook страницата на ресторант Dolce Amaro.

РАЗДЕЛ 4. Механизъм и условия за участие в Играта

4.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да отговори на въпроса – „Коя от показаните пици е Маргарита?“ и да остави своя отговор, като коментар под публикацията, след което участника трябва да сподели публикацията на играта публично на своята Facebook стена.

4.2. След края на играта, на 2 ноември 2020 г. ще бъдат определени тримата победители, които ще спечелят като награда ваучер за 2 безплатни пици по избор. Ваучерите могат да бъдат използвани само на място в ресторанти Dolce Amaro в град Варна. Наградата може да бъдe получена и използвана само от спечелилия играч. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за фирма М СТЕЙШЪН ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

РАЗДЕЛ 5. Награди в Играта

5.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

5.2. Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са: 3 (три) броя ваучера за 2 (две) безплатни пици по избор в ресторанти Dolce Amaro, като изтеглените печеливши ще бъдат трима.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

РАЗДЕЛ 6. Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

6.1. Избирането на печелившите, ще бъде определено чрез уеб сайта Random.org и произволно селектиране на трима потребителя от всички включили се, които са коментирали и отговорили правилно на въпроса от играта до 23:59 ч. на 31 октомври 2020 г..

6.2. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 2 ноември 2020 г. на Facebook страницата на ресторант Dolce Amaro.

6.4. До 30 ноември 2020 г. спечелилите участници, трябва да потърсят своите награди чрез съобщение до Facebook страницата на ресторанти Dolce Amaro.

6.5. До 30 ноември 2020 г. спечелилите участници, трябва да използват своите награди на място в ресторанти Dolce Amaro. След тази дата, ваучерите награди стават невалидни.

РАЗДЕЛ 7. Лични данни

7.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

РАЗДЕЛ 8. Други условия

8.1. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

8.2. Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.